·                                                                               

                                                                                            نظريه‌هاي جامعه‌شناسي


1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي/ لوئيس كوزر/ ترجمة محسن ثلاثي/ نشر علمي.
2ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر/ ترجمة محسن ثلاثي/ نشر علمي.

3ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي/ ريمون آرون/ ترجمة باقر پرهام.
4ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي/ دكتر توسلي/ نشر سمت.
5ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي/ دكتر آزاد ارمكي/ نشر سروش.
6ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي/ دكتر عبدالهي(دانشگاه علامه طباطبايي).

                          روش تحقيق در علوم‌اجتماعي


1ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي(جلد اول)/ دكتر باقر ساروخاني.

 2ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي/ دي.اي. دواس/ ترجمة هوشنگ نايبي/ نشرني.
3ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها/ دكتر فرامرز رفيع‌پور/ شركت‏ سهامي انتشار.
4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي/ ترز بيكر/ ترجمه دكتر نايبي/ نشر ني.
5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي/ مولر/ ترجمه هوشنگ نايبي/ نشرني.
6- روش تحقيق كاربردي/ دكتر ازكيا/ انتشارات كيهان.
7- درآمدي بر كاربرد
 آمار در تحقيقات اجتماعي/ دانكن‏كرامر/ ترجمة دكتر يحيي علي‏بابايي/ نشر دانشگاه تهران. 
 

                                                                               زبـان انگليسي

 

1ـ زبان عمومي
2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و
.
3ـ مفاهيم و اصطلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتاب­هاي زمينه‌جامعه‌شناسي(آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز
.

 

                       حوزه‌هاي جمعيت‌شناسي

 

1ـ مباني جمعيت‌شناسي/ دكتر مهدي اماني/ انتشارات سمت.
2ـ مباني جمعيت‌شناسي/ دكتر تقوي.
3ـ جمعيت‌شناسي عمومي/ دكتر جمشيد بهنام.
4ـ جمعيت‌شناسي جهان/ دكتر مهدي اماني.

5- روش­هاي مقدماتي تحليل جمعيت‌/ دكتر صمد كلانتري.
6ـ روش­هاي تحليل جمعيت‌شناسي/ پولارد و ديگران/ ترجمه دانشگاه شيراز.
7ـ روش­هاي تحليل جمعيت‌شناسي/ دكتر حبيب‌اله زنجاني.
8ـ روش­هاي تحليل جمعيت‌شناسي/ دكتر شهلا كاظمي‌پور.
9ـ روش­هاي تحليل جمعيت‌شناسي/ دكتر اسماعيل مجد آبادي و ...

10- كاربرد جمعيت‌شناسي/ دكتر صمد كلانتري.
11ـ كاربرد جمعيت‌شناسي/ دكتر تقوي.
12ـ جمعيت، توسعه و بهداشت باروري/ دكتر محمد ميرزائي، دكتر زنجاني و ديگران.
13ـ نظريات جمعيت‌شناسي/ دكتر احمد كتابي.
14ـ جزوه جمعيت‌شناسي اقتصادي، اجتماعي/ دكتر محمد ميرزائي.
15ـ مقدمات آمار/ دكتر كريم منصورفر، نشر دانشگاه تهران
.

 

                 حوزه‌هاي انسان‌شناسي

 

1ـ مباني انسان‌شناسي(گردشهر با چراغ)/ دكتر روح‌الاميني، نشر عطار.

2ـ انسان‌شناسي فرهنگي/ ترجمه آقاي ثلاثي، نشر علمي.

3ـ روش‌تحقيق در انسان‌شناسي/ ترجمه آقاي ثلاثي، نشر علمي.

4ـ انسان‌شناسي عمومي/ دكتر عسگري خانقاه، نشر سمت.

 5ـ تاريخ انديشه و نظريه‌هاي انسان‌شناسي/ دكتر ناصر فكوهي، نشر ني.

6ـ جزوه مردم‌شناسي ما قبل تاريخ/ دكتررفيع‌فر.

7ـ جزوه انسان‌شناسي باستان‌شناسي/ دكتر رفيع‌فر.

8ـ روش، بينش، تجربه/ دكتر عسكري‌خانقاه.

9ـ جزوه انسان‌شناسي زبان‌شناختي/ دكتر مدرسي و خانم نرسيسيانس.

10-جزوه نظام خويشاوندي/ دكتر مقصودي.

11ـ انسان‌شناسي زيستي/ دكتر عسكري خانقاه.

 12ـ زمينه فرهنگ‌شناسي/ دكتر روح‌الاميني، نشر عطار.

 13ـ نظريه‌هاي مردم‌شناسي/ مروين گاربارينو/ ترجمه عباس محمدي‌اصل.

14ـ تاريخ مردم شناسي/ هيس/ ترجمه ابوالقاسم طاهری.

15ـ تاملي بر خاستگاه جامعه‌روستايي/ دكتر رفيع‌فر/ مجله دانشنامه جهان اسلام.

 16ـ فرهنگ برادوستي/ دكتر رفيع‌فر/ دانشنامه جهان اسلام17ـ منشأ عالم، حيات، انسان و زبان/ دكتر رفيع‌فر، نشر آگه.

18ـ انسان‌شناسي شهري/ دكتر فكوهي، نشر ني.

19ـ درآمدي بر انسان شناسي/ كلودريويير/ نشر ني.

20ـ انسان‌شناسي سياسي/ كلودريويير/ ترجمه دكتر ناصر فكوهي/ نشر ني.

21ـ درآمدي بر انسان­شناسي/ سايمون كلمن/ ترجمه دكتر ثلاثي/ نشر علمي.

22ـ گسترة علوم انساني/ ترجمه: دكتر فكوهي، دكتر رفيع‌فر و دكتر كتبي/ نشر ني.

23- پاره‌های انسان­شناسی/ ناصرفکوهی/ نشر نی.

24- مطالعات مردم شناختی دین/ برایان موریس/ زلال کوثر.

25- مردم­شناسی جنسیت/ امیلیا نرسیسیانس/ نشر افکار.

26- درآمدی بر مردم­شناسی اعتقادات دینی/ سعیدی مدنی/ انتشارات دانشگاه یزد.

27- مباحثی در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی/ امیلیا نرسیسیان/ انتشارات میراث فرهنگی.

 

                          حوزه‌هاي جامعه‌شناسي


1ـ جزوة جامعه‌شناسي شهري / دكتر صديق سروستاني
2ـ جزوة جامعه‌شناسي انحرافات/ دكتر صديق سروستاني
3ـ جامعه‌شناسي انحرافات / دكتر سخاوت
4ـ جزوة جامعه‌شناسي صنعتي / دكتر صديق سروستاني
5ـ جامعه‌شناسي ارتباطات/ دكتر ساروخاني
6ـ جامعه‌شناسي خانواده / دكتر ساروخاني
7ـ جامعه‌شناسي پزشكي / دكتر توكل
8ـ جامعه‌شناسي روستايي/ دكتر وثوقي
9ـ جامعه‌شناسي روستايي / دكتر ازكيا
10ـ جامعه‌شناسي توسعه / دكتر ازكيا
11ـ جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي / دكتر ازكيا
12ـ
  جزوة روانشناسي اجتماعي / دكتر محسني تبريزي
13ـ جزوة جامعه‌شناسي انقلاب / دكتر پناهي (دانشگاه علامه)
14ـ انقلاب و بسيج سياسي / دكتر بشيريه
15ـ تئوري‌هاي انقلاب / استانفورد كوهن، ترجمة عليرضا طيب
16ـ تغييرات اجتماعي / گي‌، روشه ، ترجمة دكتر وثوقي
17ـ جامعه‌شناسي سازمان‌ها/ آقاي صبوري
18ـ جامعه‌شناسي كار و شغل / دكتر توسلي
19ـ جزوة جامعه‌شناسي آموزش و پرورش / دكتر توسلي
20- جامعه‌شناسي آموزش و پرورش/ دكتر علاقه‌بند
21ـ جامعه‌شناسي سياسي / دكتر بشيريه
22ـ جامعه‌شناسي ادبيات / دكتر كتبي
23ـ قشربندي اجتماعي/ دكتر ملك، انتشارات پيام‌نور
24ـ جامعه‌شناسي/ گيدنز

 

                                          حوزه توسعه

 جامعه‌شناسي توسعه:
الف: جامعه‌شناسي توسعه/ دكتر ازكيا و غفاري/ انتشارات كيهان.
ب‌: جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران، دكتر ازكيا
ج: تغييرات اجتماعي و توسعه. آلوين‌سو، ترجمه مظاهري، انتشارات مطالعات راهبردي.

جامعه‌شناسي روستايي:
الف: جامعه‌شناسي روستايي، دكتر وثوقي، انتشارات كيهان
ب‌: جامعه‌شناسي توسعه و
 
توسعه نيافتگي، دكتر ازكيا، انتشارات اطلاعات
ج‌: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي روستايي، دكتر ازكيا
د: مديريت روستايي در ايران، دكتر مهدي طالب.

برنامه‌ريزي:
الف: جزوه، كليات برنامه‌ريزي، دكتر انصاري.

سازماندهي و مديريت:
الف: كتاب ”سازماندهي و مديريت“، دكتر امير كبيري
ب‌: كتاب ”سازماندهي و مديريت“، دكتر اقتداري.

تغييرات اجتماعي:
الف: تغييرات اجتماعي، گي‌روشه، ترجمه دكتر وثوقي

 

                         حوزه‌هاي مطالعات زنان


1- نظام حقوق زن در اسلام/ استاد مطهري.
2- حقوق خانواده/ محقق داماد.
3- تفسير سورة نور و نساء.
4- حقوق خانواده/ دكتر ناصر كاتوزيان.
5- مختصر حقوق خانواده/ دكتر اسدا... امامي و دكتر سيد حسين صفايي.

 6- جامعه‌شناسي/ آنتوني گيدنز، ترجمه منوچهر صبوري.
7- مباني روان­شناسي/ هيلگارد/ نشر رشد.
8- مباني جامعه‌شناسي/ بروس كوئن/ نشر سمت.

 

                          حوزه پژوهشگري علوم اجتماعي

 

1- كتاب روش‌هاي آماري/ دكتر كريم منصور‌فر/ انتشارات دانشگاه تهران.
2ـ رياضيات براي دانشجويان علوم اجتماعي/ دكتر كريم منصور‌فر/ نشر سمت.
3-  استدلال آماري در جامعه شناسي/ مولر/ ترجمة دكتر نايبي/ نشر ني.
4ـ  جزوه آمار مقدماتي و آمار براي علوم اجتماعي/ دكتر مسعود چلبي/ دانشگاه شهيد بهشتي.

5- تكنيك‏هاي خاص تحقيق/ دكتر قاضي طباطبايي.

 

 

                         حوزه‌هاي برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي

 

1ـ تامين اجتماعي:
الف: كتاب تأمين اجتماعي ـ دكتر طالب، انتشارات آستان قدس رضوي
ب‌: كتاب تامين اجتماعي، دكتر پناهي، انتشارات موسسه تامين اجتماعي
2ـ رفاه اجتماعي:
الف:كتاب نظربه رفاه نوشته توني فيتزپتربك ترجمه هرمزهمايون‌پور»نشرگام‌نو
ب: رفاه اجتماعي ـ دكتر زاهدي اصل
ج‌: رفاه اجتماعي ـ باري ترجمه سيد مرتضي نوربخش
چ: نظريه رفاه ـ پيتس فريتريك: ترجمه: هرمز همايون‌پور(گام نو ـ پژوهش در تأمين اجتماعي)
ح: كتاب، جهان رها شده، سخنراني آنتوني گيدنز، انتشارات علم و ادب
3ـ جامعه‌شناسي توسعه:
الف: جامعه‌شناسي توسعه، دكتر ازكيا ودكتر غفاري ، انتشارات كلمه
ب:جامعه شناسي تغييرات اجتماعي تالبف دكترغفاري آقاي ابراهبمي
ج‌: تغييرات اجتماعي و توسعه ـ آلوين‌سو، توجمه مظاهري
4ـ برنامه‌ريزي
 الف: جزوه “كليات برنامه‌ريزي” دكتر انصاري
5ـ سازماندهي و مديريت:
الف:كتاب اصول مديريت تاليف دكتررضائيان
ب: كتاب “سازماندهي و مديريت“ دكتر اميركبيري
ج‌: كتاب “سازماندهي و مديريت “ دكتر اقتداري
6ـ تعاون:
الف : مباني تعاون ـ دكتر انصاري ـ انتشارات پيام نور
ب‌: اصول و انديشه‌هاي تعاوني “دكتر طالب، انتشارات دانشگاه تهران
پ‌: جزوه سير تحول تعاونيها ، دكتر حميد انصاري
ت : جزوه انواع و كاركرد تعاوني‌ها، دكتر حميد انصاري
ث : زمينه‌ها و شيوه‌هاي همياري، دكتر مهدي طالب
ج: كتاب ”حقوق تعاون” دكتر حسني
    

7ـ اقتصاد:
1- كتاب اقتصاد كلان تأليف يوسف فرجي_ روزبهاني
2-
 
كتاب اقتصاد خرد سالواتوره و محسن نظري
3- كتاب اقتصاد
 
نوشته ساموئد سن و نورد هاوس و ترجمه نوروزي و رحماندوست
4-
  جزوات “اصول علم اقتصاد “ دكتر موسايي، ”اقتصاد خرد“ دكتر موسايي ،”اقتصاد كلان“ دكتر 5.  "اقتصاد خرد" دكتر موسايي 

6- كتاب “اقتصاد ايران“ دكتر ابريشمي
7- كتاب “اقتصاد ايران“ دكتر رزاقي
8- كتاب, نفت، دولت و صنعتي شدن ـ نوشته: مسعود كارشناس، انتشارات گام‌نو.

 

              مفاهیم وحوزه های مطالعات فرهنگی

 

1ـ  باستاني پاريزي، محمد ابراهيم(1356) حماسة كوير. تهران: انتشارات اميركبير
2ـ  نيرنوري، عبدالحميد(1375) سهم ايران در فرهنگ جهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
3ـ  زرين‌كوب، عبدالحسين(   ) كارنامه اسلام، تهران، اميركبير
4ـ  فرهادي، مرتضي (1380) واره: نوعي تعاون سنتي كهن زنانه در ايران(مقدمة مولف)، تهران،1380
5ـ  فرهادي، مرتضي(1371) فرهنگ ياريگري در ايران. مركز نشر دانشگاهي
6ـ  فرهادي، مرتضي(1378)مردم‌نگاري دانش‌ها و فن‌آوري‌هاي سنتي در ايران.نماية پژوهش،شمارة 12 و 11
7ـ  شايگان، داريوش(1381) افسون‌زدگي جديد، ترجمة فاطمه ولياني، تهران، 1381. نشر و پژوهش فرزان.
8ـ  دستغيب، عبدالعلي، سايه روشن‌هاي شعر نو فارسي.
9ـ  شفيعي كدكني، صور خيال در شعر فارسي
10ـ  از صبا تا نيما (جلد دوم)
11ـ  آل احمد، جلال، غرب زدگي

12ـ  سيلورمن(1379) روشهاي تحقيق كيفي، ترجمة محسن ثلاثي
13ـ  ذكائي، محمد سعيد(1381) نظريه و روش در تحقيقات كيفي، فصلنامة علوم اجتماعي، شمارة 17

 14ـ  ديورينگ، سايمون(1382) مطالعات فرهنگي، ترجمة نيما ملك محمدي و شهريار وقفي‌پور، شابك.
15ـ  استريناتي، دومينيك(1380) مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي فرهنگ عامه ، ترجمه ثريا پاك‌نظر
16ـ  بيلينگتون، رزا و همكاران(1380) فرهنگ و جامعه

 

                                                 مردم شناسي فرهنگی

1ـ  بيتس، دانيل (1375) انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه محسن ثلاثي.
2ـ  فكوهي، ناصر(1382) تاريخ انديشه و نظريه‌هاي انسان‌شناسي، تهران، نشر ني.
3ـ  پلتو، پرني(1375) روش‌تحقيق در انسان‌شناسي، تهران، انتشارات علمي
4ـ  اسپرولي، جيمز و لك‌كوردي(1372) پژوهش فرهنگي، مردم‌نگاري از جوامع پيچيده، ترجمه ملك‌محمدي.   

 

 

و...         سؤالات آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 138۹.

 

+ نوشته شده توسط مسعود الماسی در سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ و ساعت 17:40 |


Powered By
BLOGFA.COM